Artikujt e Lajmeve Vendore

  Të rinjtë nga Shqipëria marrin thirrjen e tyre për Mision
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhuron kohë dhe para për përpjekje humanitare
  Udhëheqësit Vendorë të Kishës Bashkohen në një Projekt të Qëndrueshëm Blektoral
  Udhëzimet e përditësuara për përmbajtjen e dorëzimeve dhe për pikat ku duhet të vihet theksi, u japin anëtarëve ide të mëtejshme për temat e ungjillit në të cilat duhet të përqendrohen teksa e përgatitin dhe e dorëzojnë muzikën përpara afatit përfundimtar për dorëzimet, që mbaron më 1 korrik 2019.
  Tempulli i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Romë, Itali është trajtuar gjerësisht në media ndërkombëtare dhe vendore.
  Mesazh i Presidencës së Parë për Pashkën – Prill 2019
  Presidenca e Parë jep udhëzime mbi disa tema të rëndësishme nga Konferenca e Përgjithshme për Udhëheqjen
  Presidenti Dallin H. Ouks, njoftoi thirrjen e Autoriteteve të Përgjithshëm në konferencën e përgjithshme të prillit 2019.
  Ftojmë pjesëmarrjen e shenjtoreve të ditëve të mëvonshme intelektuale aktive, të moshave 25-35 vjeç të marrin pjesë në këtë event.
  Miliona njerëz do të mblidhen fundjavën e ardhshme më 6 dhe 7 prill për të marrë pjesë në Konferencën e Përgjithshme vjetore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
  Mesazh nga presidenti Rasëll M. Nelson për studentet e seminarit dhe të institutit
  Të githë anëtarët e kishës mund të jenë pjesë e lutjes së përkushtimit në një nga këto mënyra.