Plaku Dejvid A. Bednar na mëson se fuqia e ungjillit të Shpëtimtarit rrjedh kur i sjellim në Krishtin të gjitha gjërat.
  Shkrimet e shenjta janë si sasitë e vogla të dritës që ndriçojnë mendjet tona.
  Plaku Diter F. Uhtdorf përshkruan se si aventura e jetës në vdekshmëri mund të na bëjë dishepuj më të mirë të Krishtit.
  Presidenti Rasëll M. Nelson thekson përgjegjësinë e rëndësishme për t’i nderuar zotimet e përjetshme të martesës.
  Të shikuarit e ungjillit në veprim përreth nesh, krijon një përvojë më të mirë në Shkollën e së Dielës.
  Plaku Ronald A. Rasband shpjegon se sa e rëndësishme është t’i mbajmë premtimet dhe besëlidhjet që ia bëjmë Zotit si edhe bashkënjerëzve tanë.
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Down Syndrome Albania, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2019
  Puna e rivendosjes është po aq e jona për të vazhduar sa ishte e Jozefit për ta nisur.