Presidenti Ajring, duke përdorur shembullin e lutjes së Jozefit, na jep mësim për fuqinë e lutjeve me besim.
Motra Kordën na kujton që ta lemë të shkëlqejë dritën tonë dhe të jemi shembuj të mirë për njerëzit përreth nesh.
Presidenti Nelson na kujton për premtimin e tij profetik që teksa e përdorim emrin e saktë të kishës Ati Qiellor do të derdhë mbi ne fuqinë dhe bekimet e Tij.
Presidenti Nelson e nxit gjithsecilin që ta rritë aftësinë e vet për ta Dëgjuar Atë.
Kisha Njofton Transmetimin e Parë Veror “Brezi i Ri” për Rininë në Moshë Madhore në Europë
Presidenti Nelson tregon disa nga bekimet kyç që vijnë nga Rivendosja e Ungjillit të Jezu Krishtit dhe faktin se sa të domosdoshme janë ato që ne të qëndrojmë pozitivë dhe plot shpresë.
Një e re nga Islanda tregon një përvojë të fuqishme me lutjen dhe se si ajo ia forcoi besimin në Perëndi.
Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te 1 Nefi 17:49, 51