The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square paraqitin këngën “Lutja e një Fëmije” nga Xhenis Kap Peri.
Shpëtimtari jep “jo si jep bota”, por siguron paqe dhe na ndihmon ta kapërcejmë frikën tonë.
Kujtofshim gjithmonë se çdo fëmijë shpirtëror i Perëndisë po vjen në tokë për udhëtimin e tij apo të saj vetjak!
The Tabernacle Choir at Temple Square paraqet himnin “Per’ndia me Ju Qoft’ kur Prap’ t’Tako’emi”, përshtatur nga Mak Uilbergu. Teksti nga Xheremia E. Rankin, muzika nga Uilliam G. Tomer.
Rebeka Ueringu, një anëtare e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonushme në Britaninë e Madhe, kujton çastin kur kuptoi se e porsalindura e saj e vockël, Megani, do të kishte nevojë për gjak që t’i shpëtohej jeta.
Anëtarët e Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve si dhe Drejtuesit e Përgjithshëm folën rreth mundësive për të bekuar rininë dhe fëmijët ndërsa zonat dalin nga pandemia
Ngjarja që do të zhvillohet më 13 qershor 2021, është për personat në moshë madhore beqarë, nga 31 vjeç e lart
Në shtegun e besëlidhjeve, ne mund të gjejmë edhe bekimet thelbësore të faljes dhe pastrimit nga mëkati.