Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Jakobi [LiM] 7:14
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te 2 Nefi 5:10–11, 27
  Zbulojeni se si fillon Libri i Mormonit duke parë serinë e parë të materialeve filmike.
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te 2 Nefi 2:27
  Pyetjet për jetën janë si ekuacione matematike, veçanërisht kur vjen çështja te adhurimi ynë vetjak.
  Shikoni takimin shpirtëror mbarëbotëror për Të Rinjtë në Moshë Madhore (me titra në gjuhën tuaj)
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te 1 Nefi 17:3
  Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë autorizuar kthimin me faza të disa prej shërbesave të adhurimit dhe aktiviteteve të Kishës.