Të rinjtë e të rejat në moshë madhore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ftohen të afrohen më shumë me Jezu Krishtin duke parë takimin shpirtëror mbarëbotëror për të rinjtë e të rejat në moshë madhore më 18 shkurt 2024.
“Kujtoni” është tema e konferencës RootsTech për vitin 2024, një konferencë treditore globale përmes internetit për kremtimin e familjes që zë fill në Solt Lejk Siti, Jutë, nga data 29 shkurt deri më 2 mars.
Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Alma 36:25–27
Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Alma 32:12–13
Serve as a Humanitarian Technical Specialist and provide expertise project management guidance in the Church’s humanitarian initiatives. Read more details about this service missionary opportunity here.
A po e pyetni veten se si mund të mësoni të jeni një dishepull/e i/e Jezu Krishtit? Dëgjojini të rinjtë e të rejat nga mbarë bota teksa tregojnë se ku i gjejnë vendet e tyre të shenjta.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square paraqitin këngën “Lutja e një Fëmije” nga Xhenis Kap Peri.
Shumë anëtarë të rinj raportojnë se fillimisht tërhiqen nga kisha nga drita që shkëlqen nga misionarët.