Jezusi bekon dhe administron sakramentin e Tij te njerëzit e kontinentit të lashtë amerikan. Zoti u mëson atyre se janë një mbetje e shtëpisë së Izraelit dhe do të mblidhen sipas besëlidhjes së Atit.
Në bisedën e tij në konferencë më 1 prill 2023, Rasëll M. Nelsoni, Presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, në mënyrë të veçantë u drejtoi të gjithëve një ftesë për t’u bërë paqebërës.
Profeti Nefi dhe dishepujt e Krishtit dalin për të mbledhur njerëzit e kontinentit të lashtë amerikan, duke deklaruar se Jezusi u është shfaqur atyre. Kryhen pagëzime dhe Jezusi rikthehet për t’u shfaqur sërish.
Jezusi nis sakramentin e Tij mes njerëzve të kontinentit të lashtë amerikan. Zoti bekon bukën dhe verën dhe administron sakramentin në përkujtim të trupit dhe gjakut të Tij, që u derdh për të gjithë.
Jezusi u jep shërbesë njerëzve të kontinentit të lashtë amerikan dhe i kupton dobësitë e tyre. I mbushur me dhembshuri për ta, Ai ua shëron të sëmurët, thërret fëmijët e vegjël përpara dhe lutet.
Jezusi u thotë njerëzve të kontinentit të lashtë amerikan se ata janë “dele[t e] tjera” të vathës së Tij, siç shënohet në Bibël dhe për të cilat u foli Zoti njerëzve në Jerusalem.
Jezu Krishti vijon me mësimet e Tij gjatë vizitës së Tij te njerëzit e kontinentit të lashtë amerikan. Fjalët e Jezusit pasqyrojnë Predikimin në Mal dhe Lumturitë siç gjenden te Mateu 5–7.
Jezu Krishti u jep mësim njerëzve të kontinentit amerikan dhe i thërret profetin Nefi dhe dishepujt e tjerë me emër, duke u dhënë atyre fuqi për t’i pagëzuar ata që pendohen dhe besojnë tek Ai.