Një e re nga Islanda tregon një përvojë të fuqishme me lutjen dhe se si ajo ia forcoi besimin në Perëndi.
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te 1 Nefi 17:49, 51
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Alma 32:12–13
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Alma 18:16–17
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Alma 14:26–28
  Mësoni për rolin e Jezusit si një njeri që na e bën të mundur faljen, ndërsa shkrimet e shenjta japin përgjigjen për pyetjen: “Kush është Krishti?”
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Alma 5:49–50
  Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Mosia 27:28–29