Plaku Dejvid A. Bednar përshkruan mënyrën se si shmangia e dëmtimit shpirtëror e bekon jetën tonë.
  Presidenca e Parë dhe Këshilli i Dymbëdhjetë Apostujve, nxjerrim proklamatën që vijon.
  Gjatë sesionit të paradites të së dielës të Konferencës së Përgjithshme Vjetore të 190-të Presidenti Rasëll M. Nelson paraqiti një proklamatë për nder të 200 vjetorit të Vegimit të Parë të Jozef Smithit.
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka një simbol të ri për ta përcaktuar organizatën fetare.
  Simboli i Ri i Kishës, Një Tjetër Agjërim për Lehtësim nga COVID 19, Folës të Rinj në Moshë
  Presidenti Rasëll M. Nelson, njoftoi se një pjesë e sesionit të paradites të së dielës të konferencës së përgjithshme do të shndërrohet në një kuvend solemn mbarëbotëror kur ai t’i udhëheqë shenjtorët në Thirrjen Hosana.
  Për herë të dytë në kaq javë, Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme dhe të gjithë të tjerët janë thirrur të bashkohen në një agjërim mbarë botëror.
  4 - 5 Prill, 2020