Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Mosia 5:1–2
Të gjithë ne jemi të ndryshëm dhe mund të kemi qasje jo të ngjashme për ta dëgjuar Atë, por edhe pse jemi të ndryshëm, ne jemi të gjithë fëmijë të Perëndisë dhe Ai na do për atë që jemi, dhe Ai dëshiron që ne ta dëgjojmë Atë
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square këndon himnin për fëmijë të Xhenis Kap Perit “Dashuri Këtu Ka” përshtatur nga Sem Kardoni.
The Interreligious Dialogue Group of Sabadell [Grupi Ndërfetar për Dialog i Sabadellës] (GDIS) [GNDS] mblidhet çdo muaj për të diskutuar për një larmi të gjerë temash. 'Grupi miratohet nga këshilli bashkiak dhe ka për qëllim që të nxitë njohuri dhe respekt të ndërsjellë midis besimeve të ndryshme fetare, të pranishme në atë bashki”.
Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Enosi 1:4–6
Shiheni Librin e Mormonit të vijë në jetë te Jakobi [LiM] 7:14
Shenjtorët e ditëve të mëvonshme të kualifikuar kudo në botë, mund të merren parasysh për një mision si misionarë mbi 26 vjeç me shërbim
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square interpreton “Udh’hiqna, O i Madh Jehova” nga Xhon Hjuzi dhe përshtatur nga Mak Uilbergu.