Udhëheqës të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme flasin në konferencë në Vatikan

Plaku Dejll G. Renland dhe Plaku Uilliam K. Xhekson do të trajtojnë tema të ‘ndërtimit të urave të dhembshurisë njerëzore’ për shëndetin dhe mirëqenien

Plaku Dejll G. Renland

Plaku Dejll G. Renland, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, dhe Plaku Uilliam K. Xhekson, Autoritet i Përgjithshëm I Shtatëdhjetë, do të marrin pjesë në një konferencë ndërkombëtare (6–8 maj 2021) të organizuar në shoqërim me Këshillin Papnor të Vatikanit për Kulturën.

Konferenca e Pestë Ndërkombëtare në Vatikan: Eksplorimi i Mendjes, Trupit dhe Shpirtit do të eksplorojë ‘rolin e fesë, besimit dhe shpirtshmërisë si dhe bashkëveprimin e mendjes, trupit dhe shpirtit’.

Për hollësitë e plota të konferencës, ju lutemi shkoni te: https://vaticanconference2021.org/

Udhëheqës të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme flasin në konferencë në Vatikan