Thirrur për të Shërbyer

  Missionaries walking

  Qëllimi i një misionari është të 'ftojë të tjerët të vijnë te Krishti duke i ndihmuar ata të marrin ungjillin e rivendosur përmes besimit në Jezu Krisht dhe Shlyerjen e Tij, pendimit, pagëzimit, marrjen e dhuratës së Frymës së Shenjtë dhe durimin deri në fund' (Predikoni Ungjillin Tim: Një udhëzues për shërbimin misionar [2004], 1).

  Shumë të rinj dhe të reja i janë përgjigjur thirrjes së profetit, për përshpejtimin e punës misionare. Pjesë e këtij batalioni misionarësh janë dhe të rinjtë dhe të rejat nga kunji i Tiranës, Shqipëri të kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Këta të rinj janë thirrur të shërbejnë në mbarë botën për të shpërndarë ungjillin dhe çuar fjalët e Krishtit në çdo vesh.

  Kanë marrë thirrjen për të shërbyer dhe janë gati për t’ju bashkuar të tjerëve:

  Misionar
  Misionar
  Misionar
  Misionar
  Misionar
  Misionar

  Anëtarët dhe misionarët mund ta shohin veten në punë pasi jetojnë ungjillin me gëzim dhe ndërsa ftojnë të tjerët të marrin pjesë në aktivitete, shërbime të Kishës dhe raste të tjera.

  Plaku Neil L. Andersen meson: “Ne jemi të gjithë në këtë bashkë. Me anëtarët e lagjes dhe misionarët, ne planifikojmë dhe lutemi dhe ndihmojmë njëri-tjetrin. Ju lutemi mbajini misionarët me kohë të plotë në mendimet dhe lutjet tuaja. Ki besim tek familja dhe miqtë e tu. Zoti u beson atyre dhe i ka thirrur ata të mësojnë dhe bekojnë ata që e kërkojnë Atë”.