Mesazhet e Udhëheqjes së Zonës

Mesazh i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Pol V. Xhonson – President i Zonës së Europës
Mesazhi i Udhëheqjes Zonale nga Plaku Hans T. Bum, I Shtatëdhjetë Zonal
Duke marrë parasysh ndërlikimet e botës së sotme, arritja e mbështetjes te vetja shpesh duket si një synim frikësues. Megjithatë, nëse shihet nga këndvështrimi i besimit, ai është një synim i realizueshëm.
Kur ne pranojmë Jezu Krishtin si Shpëtimtarin tonë, ne duam të mësojmë rreth Tij dhe të ndjekim shembullin e Tij, duke shpresuar të zhvillojmë te vetja karakterin dhe cilësitë e Tij.
Shtegu për te zhvillimi shpirtëror zakonisht është jo i njëtrajtshëm dhe i vështirë.
Mesazhi i Udhëheqjes Zonale - Plaku Geri B. Sebin, Këshilltar i Parë, Presidenca e Zonës së Europës
Si të kërkojmë frymëzim që ta mbajmë të shenjtë ditën e Shabatit
Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2017, Plaku Pol V. Xhonson do të fillojë shërbimin e tij si Presidenti i ri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për zonën e Europës. Plaku Geri B. Sebin do të shërbejë si Këshilltar i Parë dhe Plaku Masimo De Feo si Këshilltar i Dytë. Presidenca e re e zonës u njoftua në maj.
Shabati është një kohë e shenjtë ashtu siç është tempulli një vend i shenjtë. Është një ditë për t’u përqendruar te familja, për t’u gëzuar, për t’u lidhur me njëri-tjetrin e për të adhuruar së bashku.
Gjetja e paraardhësve tanë na forcon edhe sepse, teksa e studiojmë jetën e tyre, ne shikojmë mësime që mund t’i zbatojmë në jetën tonë.
Po ne? A “ble[jmë] prej njerëzve të tjerë”? Apo jemi të duruar mjaftueshëm për të pritur në mënyrë që të mos hyjmë në borxh përveçse për gjërat bazë – mundësisht për arsimimin, një shtëpi dhe një makinë të thjeshtë – dhe madje atëherë t’i shlyejmë ato shpejt?
Ne e arrijmë mbështetjen te vetja nga ana shpirtërore teksa ndjekim udhërrëfimin e Presidencës së Parë dhe ushtrojmë me zell përkushtim të thjeshtë në jetën tonë të përditshme vetjake dhe familjare