Artikuj të ndryshëm

  Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë autorizuar kthimin me faza të disa prej shërbesave të adhurimit dhe aktiviteteve të Kishës.
  Programi UBJ Pathway Mbarëbotëror siguron një shteg ku mund të kenë qasje të gjithë për të marrë një diplomë universitare me bazë shpirtërore tërësisht në internet dhe me një çmim të përballueshëm.
  Drejtuar: Autoriteteve të Përgjithshme; Drejtuesve të Përgjithshëm; Të Shtatëdhjetëve Zonalë; Presidentëve të Kunjeve, të Misioneve, të Distrikteve dhe të Tempujve; Peshkopëve dhe Presidentëve të Degëve
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme përqendrohet te përgjegjësitë e përcaktuara në mënyrë hyjnore për t’u ardhur në ndihmë anëtarëve.
  Në kohë të jashtëzakonshme, ordinancat mund të përmbushen ndërkohë që merren masat e nevojshme.
  Udhëzime në përgjigje të ndërprerjeve të vazhdueshme të shkaktuara nga pandemia COVID 19.
  Përgjigje për Pyetjet ndaj COVID 19
  Presidenti i Kunjit Tiranë Shqipëri, Medlir Mema dhe Bashkëshortja e tij, Aubrie Mema ndajnë një mesazh urimi me rastin e Pashkës.
  Presidenca e Parë dhe Këshilli i Dymbëdhjetë Apostujve, nxjerrim proklamatën që vijon.
  Gjatë sesionit të paradites të së dielës të Konferencës së Përgjithshme Vjetore të 190-të Presidenti Rasëll M. Nelson paraqiti një proklamatë për nder të 200 vjetorit të Vegimit të Parë të Jozef Smithit.
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka një simbol të ri për ta përcaktuar organizatën fetare.
  Simboli i Ri i Kishës, Një Tjetër Agjërim për Lehtësim nga COVID 19, Folës të Rinj në Moshë