Artikuj të ndryshëm

Bisedat e plota të Eliza R. Snout, një pionere e shquar dhe udhëheqëse e grave në historinë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, po publikohen në internet.
Kisha Njofton Transmetimin e Parë Veror “Brezi i Ri” për Rininë në Moshë Madhore në Europë
Riorganizimi i Kunjit Tiranë Shqipëri dhe Organizimi i Distriktit të Elbasanit Shqipëri
Në dritën e ngjarjeve të fundit, Russell M. Nelson, ndau mesazhin e mëposhtëm në llogaritë e tij në mediat shoqërore:
Vendet më të shenjta që kemi në tokë janë tempujt, të cilët japin dëshmi për rolin qendror të Shpëtimtarit në adhurimin në tempull.
Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë autorizuar kthimin me faza të disa prej shërbesave të adhurimit dhe aktiviteteve të Kishës.
Programi UBJ Pathway Mbarëbotëror siguron një shteg ku mund të kenë qasje të gjithë për të marrë një diplomë universitare me bazë shpirtërore tërësisht në internet dhe me një çmim të përballueshëm.
Drejtuar: Autoriteteve të Përgjithshme; Drejtuesve të Përgjithshëm; Të Shtatëdhjetëve Zonalë; Presidentëve të Kunjeve, të Misioneve, të Distrikteve dhe të Tempujve; Peshkopëve dhe Presidentëve të Degëve
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme përqendrohet te përgjegjësitë e përcaktuara në mënyrë hyjnore për t’u ardhur në ndihmë anëtarëve.
Në kohë të jashtëzakonshme, ordinancat mund të përmbushen ndërkohë që merren masat e nevojshme.
Udhëzime në përgjigje të ndërprerjeve të vazhdueshme të shkaktuara nga pandemia COVID 19.
Përgjigje për Pyetjet ndaj COVID 19