Artikujt e Lajmeve Vendore

Pjesëtarët e ‘Brezit të Ri’ nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u përgjigjën “po!” më 11 shtator 2021 duke u shërbyer fqinjëve të tyre në mënyra të mëdha e të vogla.
Anembanë Europës, të reja dhe të rinj po flasin gjuhë [të huaja] që kurrë nuk e përfytyruan se do t’i mësonin apo mund t’i mësonin.
Ndjekësit e Krishtit thirren që të kërkojnë shpresë te Shpëtimtari dhe t’i sjellin dritë botës.
Për të ndihmuar për t’u përgatitur për këtë ngjarje shpirtërore, Kisha do të nxjerrë 8 materiale të shkurtra filmike me sugjerime në ditët që i paraprijnë Konferencës së Përgjithshme.
Pas përmbytjeve të shumta në pjesë të Gjermanisë, Belgjikës dhe Hollandës, Luksemburgut dhe Zvicrës, Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve te Mëvonshme vazhdon të jetë e përfshirë aktivisht në përpjekjet për ndihmë, nëpërmjet bashkësive vendore, organizatave ndihmëse dhe autoriteteve qeveritare.
Plaku Dejvid A. Bednar, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe Motra Suzan Bednar, do të jenë të ftuarit kryesorë në ngjarjen Ballë për Ballë për të rinjtë në moshë madhore, më 12 shtator 2021, me titullin “Lypni, Kërkoni, Trokitni”.
Gratë mund të thërrasin fuqitë e qiellit, sipas tri Këshillueseve Zonale për Organizatat Ndërkombëtare nga Europa
Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2021, Plaku Masimo De Feo nisi shërbimin e tij si Presidenti i ri i Zonës së Europës të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Plaku Erik W. Kopishke po shërben si Këshilltar i Parë dhe Plaku Ruben V. Alliod si Këshilltar i Dytë.
Për herë të parë Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit] ka një seksion të posaçëm për fëmijët. Seksioni i ri, i quajtur Fëmijët, mund të gjendet nën ndarjen Publiku te Biblioteka e Ungjillit, qoftë nëse po e hapni atë nga interneti ose duke përdorur programin. Ai i lejon fëmijët që të përfshihen duke përdorur histori, video dhe veprimtari ndërvepruese.
“Zhvillimi i këtij sesioni do të mundësojë që të jepen mësim më shumë tema të ungjillit dhe do t’u lejojë më shumë udhëheqësve të përgjithshëm që të japin fjalime në konferencë.”
Seria e fundit e përditësimeve të variantit në anglisht të Manualit të Përgjithshëm: Shërbimi në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme u botua më 4 gusht 2021.
Të gjithë ne jemi të ndryshëm dhe mund të kemi qasje jo të ngjashme për ta dëgjuar Atë, por edhe pse jemi të ndryshëm, ne jemi të gjithë fëmijë të Perëndisë dhe Ai na do për atë që jemi, dhe Ai dëshiron që ne ta dëgjojmë Atë