Artikujt e Lajmeve Vendore

  Rasëll M. Nelsoni është Presidenti i ri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
  A e keni pyetur ndonjëherë veten a janë të krishterë mormonët? Mësoni se si përpjekjet për të shërbyer të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, dëshmojnë se mormonët janë të krishterë.
  Fiona Givens, shkrimtare e njohur takohet me anëtarët në Shqipëri.
  Elder Ballard do flasë në dy takime të ndryshme me të rinjtë dhe të rriturit.
  Të rinjtë e YSA-së mblidhen për tu argëtuar.
  A e keni pyetur veten ndonjëherë se çfarë besojnë vërtet mormonët për martesën dhe familjen? Mësoni më shumë për dokumentin “Familja: Një Proklamatë drejtuar Botës” dhe mësimet e mormonëve mbi martesën dhe familjen.
  Jezu Krishti dhe profetët e Tij kanë dhënë mësim mbi mënyrën se si mund të na shpëtojë pendimi nga hidhësia e ferrit. Mësojeni arsyen përse mormonët besojnë që pendimi është i rëndësishëm për të gjithë ne.
  Feja mormone jep mësim se lutja është një mënyrë se si ne mund t’i afrohemi Perëndisë. Mësoni më shumë rreth asaj që besojnë mormonët për lutjen.
  Në një ceremoni në Indi plaku Kristoferson pranon në emër të Kishës, cmimin për Paqe në Botë.
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka zgjeruar Qendrën e saj të Trajnimit të Misionarëve (QTM) në Provo të shtetit të Jutës, në Shtetet e Bashkuara, duke shtuar dy ndërtesa të reja.
  Duke hyrë në fuqi më 1 gusht 2017, Plaku Pol V. Xhonson do të fillojë shërbimin e tij si Presidenti i ri i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për zonën e Europës. Plaku Geri B. Sebin do të shërbejë si Këshilltar i Parë dhe Plaku Masimo De Feo si Këshilltar i Dytë. Presidenca e re e zonës u njoftua në maj.
  Koncert me rastin e ditës së pionerëve.