Artikujt e Lajmeve Vendore

Latter day Saint Charities [Organizata Bamirëse e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme] bëhet dhuruesi më i madh, i njëhershëm nga sektori privat deri tani që përkrah Përshpejtuesin për ACT in e UNICEF it dhe punën e COVAX it
Pas një kohe të gjatë Tempulli i Romës hap dyert e saj për të gjithë njerëzit nëpërmjet një vizite virtuale të shoqëruar me ciceron në qendrën e vizitorëve.
Faqja e internetit të Kishës mundëson burime për t’i informuar dhe për t’i dhënë përkrahje individëve dhe familjeve.
Të rinjtë Shenjtorë të Ditëve të Mëvonshme në të gjithë botën do tu rikujtohet roli i tyre në atë që Presidenti Russell M. Nelson e referoi si 'vepra më e madhe' në tokë.
Kisha Njofton Transmetimin e Parë Veror “Brezi i Ri” për Rininë në Moshë Madhore në Europë
Riorganizimi i Kunjit Tiranë Shqipëri dhe Organizimi i Distriktit të Elbasanit Shqipëri
Vendet më të shenjta që kemi në tokë janë tempujt, të cilët japin dëshmi për rolin qendror të Shpëtimtarit në adhurimin në tempull.
Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë autorizuar kthimin me faza të disa prej shërbesave të adhurimit dhe aktiviteteve të Kishës.
Presidenti i Kunjit Tiranë Shqipëri, Medlir Mema dhe Bashkëshortja e tij, Aubrie Mema ndajnë një mesazh urimi me rastin e Pashkës.
Udhëheqësit vendorë do të këshillohen për të vendosur se si do ta vënë sakramentin në dispozicion të anëtarëve të paktën një herë në muaj
Tempulli i Romës i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme do të mbyllet duke filluar nga data 6 mars 2020 për pastrimin dhe mirëmbajtjen e tij vjetore.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme i prezanton Fondacionit Down Syndrome Albania, çmimin “Vlerat Familjare” për vitin 2019