Artikujt e Lajmeve Botërore

  Puna e rivendosjes është po aq e jona për të vazhduar sa ishte e Jozefit për ta nisur.
  Peshkopi Gerhard Eger, nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorë të Ditëve të Mëvonshme theksoi veprimtaritë e suksesshme ndërfetare këtë vit (2019) si zëdhënës për platformën shumëfetare në Insbruk.
  Teksa hyni në klasën e shkollës së mesme, tri pyetje janë shkruar me germa të mëdha në mur mbi dritaret, A Është e Vërtetë? A Është Dashamirëse? A Është e Dobishme?
  Forcimi i familjeve dhe dashuria për njëri-tjetrin si fëmijë të një Perëndie do të bekojnë individë dhe kombe, tha Plaku Geri B. Sebin në televizionin kombëtar të Kosovës.
  Deklaratë e dhënë në përgjigje të artikujve në media.
  Presidenca e Parë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka nxjerrë këtë deklaratë mbi refugjatët në vijim të hulumtimeve të kohëve të fundit nga media.
  Përpjekja mbarëbotërore ‘Ndriçoje Botën’ është në vitin e saj të katërt
  Një vështrim për klerin pa pagesë në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Europë
  RootsTech do të zhvillojë një ngjarje në Londër nga data 24 deri më 26 tetor 2019.
  Shenjtorë të ditëve të mëvonshme që kanë ardhur nga shumë vende, për të marrë pjesë në Konferencën e Përgjithshme Gjysmëvjetore të 189-të, më 5 tetor 2019.
  Vrapuesi Shenjtor i Ditëve të Mëvonshme udhëheq Vrapimin e SHBA-së mbi Imigrimin