Artikujt e Lajmeve Botërore

  Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë autorizuar kthimin me faza të disa prej shërbesave të adhurimit dhe aktiviteteve të Kishës.
  Drejtuar: Autoriteteve të Përgjithshme; Drejtuesve të Përgjithshëm; Të Shtatëdhjetëve Zonalë; Presidentëve të Kunjeve, të Misioneve, të Distrikteve dhe të Tempujve; Peshkopëve dhe Presidentëve të Degëve
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme përqendrohet te përgjegjësitë e përcaktuara në mënyrë hyjnore për t’u ardhur në ndihmë anëtarëve.
  Në kohë të jashtëzakonshme, ordinancat mund të përmbushen ndërkohë që merren masat e nevojshme.
  Udhëzime në përgjigje të ndërprerjeve të vazhdueshme të shkaktuara nga pandemia COVID 19.
  Përgjigje për Pyetjet ndaj COVID 19
  Presidenca e Parë dhe Këshilli i Dymbëdhjetë Apostujve, nxjerrim proklamatën që vijon.
  Gjatë sesionit të paradites të së dielës të Konferencës së Përgjithshme Vjetore të 190-të Presidenti Rasëll M. Nelson paraqiti një proklamatë për nder të 200 vjetorit të Vegimit të Parë të Jozef Smithit.
  Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka një simbol të ri për ta përcaktuar organizatën fetare.
  Simboli i Ri i Kishës, Një Tjetër Agjërim për Lehtësim nga COVID 19, Folës të Rinj në Moshë
  Presidenti Rasëll M. Nelson, njoftoi se një pjesë e sesionit të paradites të së dielës të konferencës së përgjithshme do të shndërrohet në një kuvend solemn mbarëbotëror kur ai t’i udhëheqë shenjtorët në Thirrjen Hosana.
  Për herë të dytë në kaq javë, Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme dhe të gjithë të tjerët janë thirrur të bashkohen në një agjërim mbarë botëror.