Artikujt e Lajmeve Botërore

Kremtimi i Ditës Botërore të Librit
Duke punuar me familjet vendore, misionarët vendosën të ndihmonin për të sjellë një ndryshim për fëmijët në atë shkollë.
Motra Kamill N. Xhonson dha këndvështrimin e saj mbi mënyrën se si duhet fuqizuar liria e fesë ose e besimit e grave.
Blerjet përfshijnë Tempullin e Kirtlandit, ndërtesat historike në Navu dhe dorëshkrimet e përkthimit të Biblës prej Jozef Smithit
Njoftohen 15 tempuj të rinj, njëri prej tyre në Edinburg të Skocisë
Presidenti Rasëll M. Nelson dhe Presidenca e Përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës – Presidentja Kamill N. Xhonson, Motra Xh. Enet Denis dhe Motra Kristin M. Ji – do t’u flasin grave gjatë një takimi shpirtëror mbarëbotëror të Shoqatës së Ndihmës, të dielën, më 17 mars 2024.
Të rinjtë e të rejat në moshë madhore të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, ftohen të afrohen më shumë me Jezu Krishtin duke parë takimin shpirtëror mbarëbotëror për të rinjtë e të rejat në moshë madhore më 18 shkurt 2024.
Profeti e lavdëron atë si një burrë të kthimit në besim, zotimit dhe përkushtimit
Më 26 shtator 2023, Presidentja e Hungarisë, Katalina Novák dhe personeli i saj vizituan Solt-Lejk-Sitin, në Jutë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe u takuan me Presidentin Dallin H. Ouks dhe Presidentin Henri B. Ajring, Këshilltarin e Parë dhe të Dytë në Presidencën e Parë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Europë e ka zgjeruar përvojën me kanalin e saj për të rinjtë në moshë madhore: Një program i ri elektronik i quajtur “Brezi i Ri”, tani mund të shkarkohet për pajisjet Android dhe Apple.
Kisha do të japë ndihmë shtesë në rajon