Artikujt e Lajmeve Botërore

Bisedat e plota të Eliza R. Snout, një pionere e shquar dhe udhëheqëse e grave në historinë e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme, po publikohen në internet.
Kisha Njofton Transmetimin e Parë Veror “Brezi i Ri” për Rininë në Moshë Madhore në Europë
Në dritën e ngjarjeve të fundit, Russell M. Nelson, ndau mesazhin e mëposhtëm në llogaritë e tij në mediat shoqërore:
Presidenca e Parë dhe Kuorumi i Dymbëdhjetë Apostujve kanë autorizuar kthimin me faza të disa prej shërbesave të adhurimit dhe aktiviteteve të Kishës.
Drejtuar: Autoriteteve të Përgjithshme; Drejtuesve të Përgjithshëm; Të Shtatëdhjetëve Zonalë; Presidentëve të Kunjeve, të Misioneve, të Distrikteve dhe të Tempujve; Peshkopëve dhe Presidentëve të Degëve
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme përqendrohet te përgjegjësitë e përcaktuara në mënyrë hyjnore për t’u ardhur në ndihmë anëtarëve.
Në kohë të jashtëzakonshme, ordinancat mund të përmbushen ndërkohë që merren masat e nevojshme.
Udhëzime në përgjigje të ndërprerjeve të vazhdueshme të shkaktuara nga pandemia COVID 19.
Përgjigje për Pyetjet ndaj COVID 19
Presidenca e Parë dhe Këshilli i Dymbëdhjetë Apostujve, nxjerrim proklamatën që vijon.
Gjatë sesionit të paradites të së dielës të Konferencës së Përgjithshme Vjetore të 190-të Presidenti Rasëll M. Nelson paraqiti një proklamatë për nder të 200 vjetorit të Vegimit të Parë të Jozef Smithit.
Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme ka një simbol të ri për ta përcaktuar organizatën fetare.