Fokusi i Temës së Rinisë 2021

‘Një Vepër e Madhe’

Group of Youth

Gjatë gjithë vitit të ardhshëm, të rinjtë e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në të gjithë botën do të kujtohen për rolin e tyre në atë që Presidenti Russell M. Nelson e referoi si 'vepra më e madhe' në tokë (shih 'Shpresa e Izraelit', Takimi Shpirtëror Mbarëbotëror, 3 qershor 2018 )

Një letër nga presidencat e përgjithshme të Të Rejave dhe të Rinjve njoftoi se Tema e Rinisë 2021 është “Prandaj, mos u ndalni nga të bërit mirë, sepse ju po vini themelet e një vepre të madhe. Dhe nga gjërat e vogla del ajo që është e madhe. Vini re, Zoti kërkon zemrën dhe një mendje të gatshme ' (Doktrina e Besëlidhje 64: 33-34; theksimi i shtuar).

Tema u zgjodh në përgjigje të ftesës së profetit për tu 'regjistruar në batalionin e rinisë të Zotit për të ndihmuar në mbledhjen e Izraelit' ('Shpresa e Izraelit') dhe në koordinim me kursin e studimit të vitit 2021 për seminarin dhe Eja, Më Ndiq.

Letra inkurajon prindërit dhe udhëheqësit e të rinjve të mësojnë parime nga tema e shkrimeve të shenjta në shtëpi dhe në kishë gjatë gjithë vitit. Tema mund të përdoret si një temë për bisedat e mbledhjes së sakramentit të të rinjve dhe të sigurojë fokus për aktivitetet e të rinjve, përfshirë kampe, konferenca për të rinj dhe përkushtime. Tema gjithashtu do të theksohet gjatë konferencave të FSY në të gjithë botën.

Burimet - përfshirë muzikën, videot dhe artin - do të jenë në dispozicion në muajt e ardhshëm në ChurchofJesusChrist.org/youth, kanalet e mediave sociale dhe në revistën e re Për Forcën e Rinisë.


Group of Youth