Solt‑Lejk‑Siti, Jutë

Ngjarja Mbarëbotërore me Diskutime, për Rininë – “Unë Jam një Dishepull i Jezu Krishtit”

Tema e rinisë për vitin 2024: “Unë jam një dishepull i Jezu Krishtit” (3 Nefi 5:13), është fokusi i një Ngjarjeje Mbarëbotërore me Diskutime, për Rininë, mbi dishepullimin, ditën e diel, më 28 janar 2024.

Elder Gary E. Stevenson
Plaku Geri E. Stivenson

Tema e rinisë për vitin 2024: “Unë jam një dishepull i Jezu Krishtit” (3 Nefi 5:13), është fokusi i një Ngjarjeje Mbarëbotërore me Diskutime, për Rininë, mbi dishepullimin, ditën e diel, më 28 janar 2024.

Të rinjtë e të rejat inkurajohen të mblidhen me grupin e tyre të rinisë për të marrë pjesë në këtë diskutim mbarëbotëror që do të mundësohet nëpërmjet një materiali filmik të regjistruar paraprakisht ku flet Plaku Geri E. Stivenson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve.

Materiali filmik i regjistruar paraprakisht është tani në dispozicion në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, portugalisht dhe spanjisht. Më shumë gjuhë do të pasojnë në javët e ardhshme. Ai është publikuar në faqen e transmetimeve në ChurchofJesusChrist.org dhe programin kompjuterik Gospel Library [Biblioteka e Ungjillit] që të jetë në dispozicion për t’u parë si grup nga data 28

Presidentja e Përgjithshme e Të Rejave, Emili Bell Friman, Presidenti i Përgjithshëm i Të Rinjve, Stiven J. Land, dhe Plaku Geri E. Stivenson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, flasin rreth takimit shpirtëror për rininë nëpërmjet Hyrjes në Kohë Reale në Platformën Instagram më 18 janar 2024. Fotografia është një fotografi ekrani nga Instagram i.
Presidentja e Përgjithshme e Të Rejave, Emili Bell Friman, Presidenti i Përgjithshëm i Të Rinjve, Stiven J. Land, dhe Plaku Geri E. Stivenson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, flasin rrPresidentja e Përgjithshme e Të Rejave, Emili Bell Friman, Presidenti i Përgjithshëm i Të Rinjve, Stiven J. Land, dhe Plaku Geri E. Stivenson, i Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, flasin rreth takimit shpirtëror për rininë nëpërmjet Hyrjes në Kohë Reale në Platformën Instagram më 18 janar 2024. Fotografia është një fotografi ekrani nga Instagram i. eth takimit shpirtëror për rininë nëpërmjet Hyrjes në Kohë Reale në Platformën Instagram më 18 janar 2024. Fotografia është një fotografi ekrani nga Instagram i.

Përvijimi i Sugjeruar i Ngjarjes Vendore

Më poshtë është një përvijim i sugjeruar për këtë mbledhje:

  • Numri muzikor i hapjes dhe lutja nga të rinj/të reja
  • Mbledhja e drejtuar nga të rinj/të reja
  • Shikimi i materialit filmik të regjistruar paraprakisht (pjesa e materialit filmik do të jetë 45 minuta e gjatë)
  • Ndalesa të ndërmjetme kur të nxiteni nga materiali filmik për t’i diskutuar si grup pyetjet e përfshira për reflektim
  • Lutja e mbylljes
  • Grumbullim pas ngjarjes sipas dëshirës

Muzika e Temës së Rinisë dhe Burime të Tjera

Albumi dhe kënga për temën e rinisë për vitin 2024, veprat e artit për temën e rinisë, idetë për aktivitete dhe informacione të tjera mund të gjenden në youth.ChurchofJesusChrist.org.