Kunj i Prajas në Kepin e Gjelbër Nisma e Mbështetjes te Vetja