6-7 Mars 2021

Konferenca e Kunjit Tiranë, Shqipëri

Kryeson Plaku Markus Zarse, i Shtatëdhjetë zonal

Poster
elder-zarse
Plaku Markus Zarse, i Shtatëdhjetë zonal, Gjermani

Ju ftojmë të merrni pjesë me familjet dhe miqtë tuaj në Konferencën e Kunjit Tiranë, Shqipëri, e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.

Konferenca e Kunjit Tiranë Shqipëri do të kryesohet nga Plaku Plaku Markus Zarse, I shtatëdhjetë zonal.


Për shkak të masava të vendosura për parandalimin e përhapjes së COVID-19 kjo Konferencë do të transmetohet nëpërmjet Internetit.

Ju mund ta ndiqni nga shtëpia duke përdorur linkun e mëposhtëm:

https://zoom.us/j/97093280784?pwd=dWVhN0ptVzk4NnpETDVCTUtuNG5TQT09

Meeting ID: 970 9328 0784 / Passcode: 968989


Plaku Markus Zarse dhe Presidenca e Kunjit Tiranë Shqipëri fton të gjithë anëtarët e kunjit të studiojnë dhe të reflektojnë shkrimet e meposhtme në mënyrë për të përgatitur zemrat dhe mendjet e tyre për zbulesa personale:

'Lejojeni Perendine te Triumfoje' - Presidenti Rusell M. Nelson

Mosia 2-5; 2 Nefi 31; Alma 5-7; Etheri 12.


  • 06 Mars 2021 – Ora 16:00 - Trajnimi i Kunjit për udhëheqësit.
    • Të gjithë udhëheqësit në kunj/lagje/degë (Presidenca e Kunjit; Nëpunësi; Këshilli i kunjit; Peshkopata; Nëpunësi; Këshilli i Lagjes; Presidenca e Degës; Nëpunësi; Këshilli i Degës) duhet të marrin pjesë në këtë trajnim. Kryeson këtë takim Plaku Markus Zarse.